دامنه www.divarplus.com به فروش می رسد.Nosrati1391@gmail.com